NEUROLOGIE

(Poznámky k atestaci I.stupně, duben 1997)

 

(Poznámky k atestaci II.stupně, říjen 2000)

 

Martin Tomášek

 

I.) NEUROFYZIOLOGIcké poznámky

 

II.) SYNDROMOLOGIE

 

III.) SPECIální neurologie

 

IV. ) Vyšetřovací metody

 

V.) Přílohy 

 

 

 

 

I.) Neurofyziologické poznámky

 

 


Anatomie a fyziologie nervu a svalu

Neuron

-          axon, neurit

-          dendrity

-          axonální kužel – odstup axonu z těla

-          Myelinizace.

o        periferní Schwannovy buňky Þ myelin

§         Internodia – obalena 1 Schwannovou buňkou

·         silnější vlákno Þ delší internodia, širší myelinová pochva

§         myelinizace do 3 let

§         obalen každý axon širší 1 um

§         Schmidt-Lantermanovy zářezy Þ transport látek

o        centrální oligodendrocyty Þ myelin

§         1 oligodendrocyt obaluje více axonů

§         myelinizace do 10-12 let

§         obalen každý axon širší 0,3 um

-          Ranvierovy zářezy

-          obaly:

o        endoneurium – obal axonu

o        epineurium – obal fasciklů vláken

o        perineurium – obal nervu

-          Druhy neuronů:

o        Motorické buňky – I a II neuron

o        Senzitivní buňky – ggl. spinale Þ pseudounipolární T buňky

o        Sympatická vlákna – C a Th,  paravertebrálně Þ truncus sympaticus, břišní ggl.

§         ramus communicans albus a griseus

o        Parasympatická – kmen a S – pregangliová dlouhá Þ ggl. v blízkosti orgánu Þ postggl. krátká

Akční potenciál

-          axonální kužel – místo vzniku vzruchu = nízký prahový potenciál

-          klidový membránový potenciál = neuron -80mv, sval -90mV

o        vně: Na, Cl,   uvnitř: K, bílkovinné anionty, fosfáty

o        semipermeabilita

§         propustnost pro Na nízká

§         pro K vysoká

o        Na/K pumpa

o        rovnovážný potenciál – vyrovnaný koncentrační spád ÜÞ elektrický náboj

§         Nernstova rovnice

-          vzrušivost = schopnost měnit membránový potenciál

o        jen nervové a svalové buňky

-          prahový potenciál = -50 až –70 mV

o        Þ ÝÝÝpropustnost pro Na Þ dovnitř buňky

-          Þ depolarizace membrány (až transpolarizace = změna polarity)

-          Þ ÝÝpropustnosti pro K Þ vně buňky

-          Þ hyperpolarizace

-          Na/K pumpa Þ klidový stav

-          množství zůčastněných iontů – velmi malé Þ malá energie spotřebovaná Na/K pumpou

o        výměna iontů jen v místě Ranvierova zářezu

§         paranodální aparát - větší množství mitochondrií a vezikul

§         Þ saltatorní vedení

·         rychlejší – při větší vzdálenosti zářezů

o        tlustší vlákna Þ silnější pochva Þ větší internodia

o        (nemyelinizovaná vlákna – úspora prostoru)

Refrakterní perioda

-          mechanismus umožňující přenos akčního potenciálu jen jedním směrem (při EMG i retrográdně)

-          absolutní refrakterní perioda

o        cca 1ms po akčním potenciálu

o        membrána zcela nedráždivá

-          relativní refrakterní perioda

o        několik msec

o        možno vyvolat akční potenciál silným stimulem

-          Þ návrat koncentrací iontů na klidový stav

Nervosvalová ploténka

-          přenos II.motoneuron Þ sval

-          axon – transport látek

o        acetylcholin transferáza Þ syntéza Ach (= acetylkoenzym A + cholin)

-          presynaptická část - synaptický knoflík

o        akční potenciáln Þ otevření Ca kanálů Þ

o        vezikuly Þ acetylcholin

§         pohotovostní zásobárna – 1000 kvant Ach

§         mobilizační zásoba  - 100tis. kvant ACh

-          synaptická štěrbina – 40nm šíře

o        acetylcholinesteráza – odstraňuje ACh

-          postsynaptická část

o        membrána sval. vlákna

§         klky

§         Acetylcholinové receptory

o        miniaturní ploténkový potenciál – po uvolnění 1 kvanta Ach do synaptické štěrbiny = 1 mV

§         Þ trofický vliv na svalové vlákno

o        ploténkový synaptický potenciál – dosžení prahové hodnoty  (150-200 kvant ACh)

§         Þ kanál v membráně (ionofor) Þ zvýšení propustnosti pro Na a K

·         depolarizace svalové membrány

§         Þ akční potenciál svalového vlákna Þ kontrakce svalu (viz níže)

Motorická jednotka, MU

-          II.motoneuron a jím inervovaná svalová vlákna

o        nejmenší (1-3 vlákna) – okohybné, vnitřní ucho, hlasové

-          vlákna jedné MU jsou rozptýlena v různých snopcích Þ hladké stupňování kontrakce

-          nábor jednotek – nejprve s nízkým prahem Þ pak s vyšším při narůstající kontrakci

o        prostorová a časová sumace

-          typy MU:

o        s rychlým stahem Þ bílá

o        s pomalým stahem Þ červená

-          svalová síla: Ý opakováním zátěže, Ý při maximálním rozsahu pohybů

-          poruchy funkce

o        nečinností Þ atrofie

o        denervace svalu

o        porucha NM přenosu

o        myopatie


Svalová vlákna

-          sval Þ

o        svalové snopečky Þ

§         svalová vlákna (1000-1mil vláken ve svalu) Þ

·         myofibrily (cca 1000fibril ve vláknu) Þ

o        myofilamenty

§         aktinový filament

§         myosinový filament (lehký + těžký)

-          vlákna extrafusální  - délka 0,5-20 cm

-          vlákna intrafusální  Þ svalová vřeténka -  několik mm

-          svalová kontrakce:

o        akční potenciál Þ

§         Ca++ Þ tubuly T-systému

§         Þ terminální cisterny sarkolasmatického retikula Þ Ca++

§         Ca++ Þ vazba na troponin Þ brání vazbě na tropomyosin Þ

·         volný tropomyosin Þ aktivace myosinu Þ

o        vtahování vláken aktinu do myosinu

§         Þ kontrakce

o        klidový stav

§         Ca pumpa

§         regenerace ATP

Typy svalových vláken

typ vlákna

I

IIa

Iib

barva (myoglobin)

červená

bílá

energie

aerobní

anaerobní + aerobní

anaerobní

práh podráždění

nízký

vysoký

výbojová frekvence

nízká

vysoká

rychlost stahu

pomalá

rychlá

odolnost k únavě

velká

velká

malá

Klasifikace nervových vláken

Typ vlákna

myelinizace

funkce

průměr vláken (mm)

rychlost vedení (m/s)

Aa

+

propriocepce

motorická vlákna

12-20

70-120

Ab

+

taktilní vedení

5-12

30-70

Ag

+

hybnost svalových vřetének

3-6

15-30

Ad

+

bolest, teplo

2-5

12-30

B

-

pregangliová autonomní

3

3-15

C

-

bolest, reflexní odpovědi, postgangliová sympatická

0,3-1,3

0,5-2,3

Glie

A) Neuroglie:                      

                1) Ependym                          - transcelulární transport (výstelka dutin)

                2) Astrocyt                           - encefalická bariera

                3) Oligodendroglie              - tvorba myelinu

 

B) Mikroglie                                         - úklidové buňky

 

 

 

 

 


Degenerace a regenerace nervu

Wallerova degenerace

-          Definice: poškození nervu Þ přerušení toku axoplazmy z těla do periferie Þ distální pahýl nemůže samostatně existovat Þ rozpad

-          mezenchymální obaly nervů (epineurium) Þ tendence uzavírat poranění

-          degenerace již za několik hodin Þ zánik axonů a myelinové pochvy

-          Schwannovy buňky – odklízejí rozpadlé axony a myelin

o        Þ vytváření Bugnerovy pruhy – seřazené Schwannovy buňky – za 2-3 týdny Þ umožní regeneraci

-          endoneurální trubice a neurilemma – zachovány

-          Axon – rozpad za 1-2 týdny, rachleji tenká a senzitivní vlákna

-          Myelinová pochva – pomaleji 2-3 týdny

-          čím distálněji přerušení, tím rychlejší degenerace

-          rozpad MU Þ EMG spontánní fibrilace

-          dráždivost a vodivost distálního pahýlu – zachována ještě 2-5 dní po přerušení

-          atrofie distálního pahýlu – bez regenerace Þ průřez zmenšen na 1% za 2 roky

-          degenerace svalu – denervační atrofie – pomaleji než Wallerova degenerace Þ náhrada pojivem a tukem

o        motorické ploténky – zachovány 1 rok

o        po 1 roce je svalová atrofie ireversibilní

-          degenerace senzitivních receptorů – regenerace může být i po řadě let

Wallerova regenerace

-          Definice: reakce buněčného těla na oddělení axonu Þ tvorba bílkovin Þ růst nového axonu Þ cíl – dosáhnout spojení s efektorem či receptorem

-          Morfologická regenerace = novotvoření axonu + myelinové pochvy a napojení na cílovou buňku

o        opakování embryogeneze

-          Funkční regenerace – zkřížené intraneurální anastomozy Þ centrální přestavba funkce

-          tělo II.motoneuronu – anabolická záchrana Þ zvětšení objemu

o        RNK Þ bílkoviny Þ pučení axonu

o        čím proximálněji přerušení Þ tím větší hypertrofie (obnovení 50-300x objemu)

§         proximálně – začátek regenerace 20 den

§         distálně 10 den

-          Þ vrchol aktivity regenerace Þ resutura do 2-3 týdnů (spojení kořenů – nutné během několika dní)

-          tělo gangliové buňky (senzitivní) – podobná hypertrofie

-          Proximální pahýl – retrográfní degenerace jako Wallerova (až 2-3 cm dle poranění)

o        Þ terminální neurom – již za 2-3 dny proliferace mezenchymu, dezorganizace růstu axonů

§         kyjovité rozšíření Þ za 3 týdny

-          regenerace po sutuře:

o        spojení endoneurálních trubic (Bugnerovy pruhy) – rostou proti sobě rychleji z distálního pahýlu

o        regenerace axonů – růst jizvou nahodile – senzitivní do motorických a naopak Þ zánik

§         z jednoho axonu až 100 fibril

§         do 1 trubice až 25 fibril Þ jen 1 zůstane

o        regenerace myelinové pochvy – rotace Schwannových buněk okolo ibrily

o        Maturace vláken = zvětšování průměru – ukončeno po 1 roce Þ 60-80% původního

§         kratší internodia, pomalejší vedení (až1/2)

o        Terminální regenerace – 1 neuron může inervovat více plotének  Þ velké motorické jednotky

§         vznik nových receptorů

-          regenerace po axonotmesi – vrústání do zachovaných trubic Þ dokonalá regenerace Þ norm. rozměry

-          Doba regenerace – axonotmesa Þ 4-10 měsíců, neurotmesa Þ delší

o        počáteční zdržení – zahájení regenerace 5-20 dní (i déle)

o        zdržení v jizvě (1-2 měsíce)

o        regenerace dist. pahýlem

o        terminální zdržení

o        funkční regenerace

-          rychlost regenerace – motorické pomaleji (1,7 mm/den) než senzitivní (5mm/den)

o        větší rychlost čím proximálněji přerušení

o        motorický nerv: 1mm/den Þ 3cm/měsíc

Patofyziologie segmentální demyelinizace

-          ß membránový odpor – je třeba přenést větší množství iontů  k depolarizaci

-          Ý kapacitance

-          Ý Na impedance

-          kompenzováno:

o        Þ tvorbou více Na kanálů

o        Þ delším otevřením Na kanálů

§         Þ mohou vznikat ektopické impulzy v sousedních vláknech

Přerušení nervu

Neurotmesis        =  úplné přerušení nervu Þ Wallerova degenerace

Axonotmesis        =  přerušení axonů se zachováním podpůrných tkání (myelinová pochva)

Neuroapraxie       =  přechodná porucha funkce (myelinové pochvy)

 


Mediátory a receptory

-          Neurotransmiter, NT: akční potenciál Þ sloučenina uvolněná z nervového zakončení (=neurotransmiter) Þ specifický receptor Þ specifická fyziologická odpověď

-          interakce: neuronÞneuron, neuronÞefektor, axonÞbuňka, axonÞdendrit, buňkaÞbuňka, dendritÞdendrit

-          syntéza: 1 specifický, nebo více specifických NT v 1 neuronu

-          Princip neurotransmise:

o        1) syntéza a skladování NT

§         tělo Þ DNA, enzymy, prekurzory Þ granule (kvantum NT)

o        2) uvolnění NT

§         konstantní uvolňování (např. miniaturní ploténkový potenciál)

§         exocytóza Þ vyvolá odpověď

o        3) interakce NT s receptorem

§         excitační

§         inhibiční

o        4) zakončení interakce NT

o        5) odbourání NT

§         re-uptake

§         difuze Þ destrukce

Hlavní neuromediátory

1) Acetylcholin

-          působení:

o        motorické neurony

o        všechna pregangliová autonomní zakončení

o        postgangliová zakončení parasympatiku

o        motoneuronové kolaterály Renschawových bb.

o        bazální ggl.

o        motorická kůra

o        aktivační vliv RF

-          syntéza: v mitochondriích,  cholin acetyltransferáza Þ cholin + acetyl-koenzym A

-          odbourání: acetyl cholinesteráza Þ cholin + acetát

o        difuze

- receptory:           - muskarinové      -  x  atropin

                               - nikotinové          - nervosvalová ploténka    x  kurare

2) Dopamin

-          působení:

o        sympatická ganglia

o        basální ggl.  - substancia nigra

o        limbický systém (noradrenalin)

o        hypothalamus

o        prodloužená mícha

o        mozeček (Purkyňovy bb.)

-          syntéza: tyrosin Þ tyrosin hydroxyláza Þ 3,4-dihydroxyfenylalanin (DOPA) Þ dekarboxyláza L-aminokyselin Þ dopamin

-          odbourání: reuptake

o        MAO Þ homovanilinová kyselina + další

-          a a b receptory...


3) Noradrenalin, NE

-          působení:

o        postgangliová zakončení sympatiku

o        locus ceruleus

o        hypothalamus

-          syntéza: tyrosin Þ DOPA Þ dopamin Þ dopamin-beta-hydroxyláza Þ noradrenalin

-          odbourání: reuptake

o        MAO = monoaminooxizáza)

o        COMT = katechol- O-metyltransferáza

4) Serotonin, 5-HT

-          působení:

o        plexus myentericus

o        retikul. formace, ncl. raphe

o        thalamus

o        hypothalamus

o        limbický systém

-          - syntéza:

o        tryptofan Þ tryptofan hydroxyláza Þ 5-hydroxytryptofan Þ L-amino dekarboxyláza Þ 5-hydroxytriptamin (serotonin)

-          odpourání: reuptake

o        MAO Þ 5-hydroxyindoloctová kyselina

5) GABA (Gama-aminomáselná kyselina)

-          inhibiční

-          působení:

o        basální ggl.

o        mozeček

o        mozková kůra

-          syntéza: glutamová kyselina Þ dekayrobyxyláza kys. glutamové Þ GABA

-          odbourání: reuptake

o        GABA transamináza

6) beta-Endorfin, (beta-End)

-          polypeptid

-          působení:

o        hypothalamus

o        amygdala

o        thalamus

o        locus ceruleus

-          syntéza: pro-opiomelanokortin Þ specifická peptidáza Þ beta-endorfin + další

-          odbourání: peptidáza

7) Methionin-enkefalin, leucin-enkefalin

-          působení:

o        globus palidum

o        thalamus

o        nucl. caudatae

o        centrální šedá hmota

-          syntéza: peptidové prekurzory Þ specif. peptidázy Þ enkefalin + methionin nebo leucin

-          odbourání: hydrolýza peptidázami

8) Dynorfiny

-          působení: - jako enkefaliny

-          syntéza: prodynorfin

-          odbourání:  hydrolýza


9) Substance P

-          působení:

o        dorzální kořenová ggl.

o        bazální ggl

o        hypothalamus

-          syntéza: peptid

-          odbourání: hydrolýza

10) Glycin

-          inhibiční

-          působení:

o        interneurony prodloužené míchy

11) Aspartát

-          excitační

-          působení:

o        kůra

12) Glutamát

-          excitační

-          působení:

o        kůra

o        mozeček

o        prodloužená mícha

13) Adrenalin

o        dřeň nadledvin (původně sympatické ganglion)

14) Histamin

o        hypothalamus

- receptory bolesti

15) Prostaglandiny

o        sexuální centra ??

16) ATP

o        senzorické synapse

17) Steroidní hormony

o        thalamus

18) Ostatní:

-          Vazopresin, VIP, Karnosin, Bradykinin, Cholecystokinin, Bombesin, Somatostatin, RF-kortikotropin, Neurotenzin,

-          Adenozin


Hlavní receptory

-          Receptor: stimulace NT, léčivem či toxinem Þ vazebné nebo rozpoznávací místo (receptor) Þ  fyziologická odpověď

-          inhibiční Þ Cl ionty Þ např. svalová relaxace

-          excitační Þ Na ionty Þ např. sval. kontrakce

-          působení:

o        součást iontového kanálu (GABA, nikotinové, glycin, glutamát…)

§         podjednotky

o        receptory druhého posla Þ pak působí na kanál

§         většinou monomerické

-          Syntéza receptorů: buněčné tělo, poločas obměny: dny až týdny

-          stimulace

o        hyposenzitivní receptory

o        hypersenzitivní

o        Þ abstinenční sy

-          Druhy receptorů:

o        Postsynaptické R-1

o        Autoreceptory R-2 – presynaptické

§         R-2+ excitační

§         R-2- inhibiční

o        Presynaptické R-3 – proti dotákajícím se neuronům

o        R-4 presynaptické receptory pro neuromodulátory

1) Cholinergní receptory

-          Nikotinové:

o        N1: dřeň nadledvin, autonomní ggl.

o        N2: kosterní sval

-          Muskarinové:

o        M1: autonomní systém, striatum, kůra, hippokampus

o        M2: autonomní systém, srdce, svalovina střev, mozeček

2) Adrenergní

o        alfa1: postsynaptické v sympatiku

o        alfa2: presynaptické v sympatiku, postsynaptické v mozku

o        beta1: srdce

o        beta2: ostatní

3) Dopaminergní

o        D1: limbická oblast, neostriatum Þ stimulace G-proteinů Þ adenylátcykláza

o        D2: limbická oblast, neostriatum Þ inhibice G-proteinu

o        D3: limbická oblast, paleostriatum

o        D4: kmen ?

o        D5: limbický systém, kortex ?

4) GABA receptory

o        GABA-A: Þ chloridové kanály

o        GABA-B: Þ cAMP

5) Serotoninové (5-HT) receptory

o        5-HT1 A až D: ncl. raphe, hippokampus Þ adenylátcykláza

o        5-HT2: kůra Þ fosfoinosid

o        5-HT3: ncl.tractus solitarius


6) Glutamátové receptory

-          excitační

o        N-metyl-D-aspartátové: Þ Na, K, Ca

o        qisqualátové: Þ Na, K

o        kainátové: Þ Na, K

7) Endorfin-enkefalinové receptory, opioidní receptory

-          inhibiční

o        mí1 a mí2: senzomotorické integrační, analgetické

o        delta: motorické integrační, kognitivní funkce

o        kappa1 a 2: regulace vodní rovnováhy, analgezie, příjem potravy

Systémy druhého posla

1) Adenylátcykláza –cAMP

-          1.messenger =NT Þ vazba na Gs-protein (stimulační) Þ guanosindifosfát (GDP) Þ GTP

o        Gs Þ aktivuje adenylátcyklázu Þ ATP Þ cAMP

-          2.messenger = cAMP Þ aktivuje fosforylační enzymy nebo proteinkinázu Þ fyziol. odpověď

-          odbourání: fosfodiesteráza

-          inhibiční Gi-protein Þ inhibuje adenylátcyklázu

2) Fosfoinositolový systém

-          1.messenger Þ G-protein Þ fosfolipáza C Þ

-          2.messengery: IP3 a DAG


Vybraná onemocnění spojená s poruchou neurotransmise

-          Schizofrenie:

o        Ý aktivita dopaminergního (DA) systému (Ý denzity D2?)

o        Th.: antipsychotika Þ blok dopaminových receptorů

-          Deprese:

o        ßNE, ßserotoninu, Ýbeta-adrenergních a Ýserotoninergních receptorů

o        Th.: blokáda reuptake nebo inhibice MAO Þ ÝNT a ß(down-regulace)receptorů

-          Mánie:

o        ÝNE, ßserotoninu, ßadrenergních receptorů

o        Th.: Lithium Þ ßNE, ßcAMP, Ý(up-regulace) receptorů

-          Anxieta:

o        ßGABA

o        Th.: benzodiazepiny Þ Ý inhibiční aktivitu GABA

-          MG:

o        autoimunitní destrukce AChR

o        Th.: cholinergika Þ ß AchEsterázy Þ Ýacetylcholinu

-          Hungtington:

o        ßGABA, ßacetylcholinu, ß cholecystokininových receptorů, Ýaktivita DA systému

-          Parkinson:

o        ztráta neuronů subst. nigra Þ ßDA a ßmethionin-enkefalinu Þ Ýcholinergního systému

o        Th.:

§         L-Dopa Þ Ýdopaminu

§         amantadin Þ Ý uvolňování dopaminu

§         bromokryptin Þ Ý stimulace Dareceptoru

§         anticholinergika Þ ßaktivity cholinergního systému

-          DAT:

o        ztráta buněk kůry a hippokampu Þ ßacetylcholinu

-          Epilepsie:

o        ßGABA ?

o        barbiturátové, benzodiazepinové receptory na GABA … viz Epilepsie

-          LEMS:

o        poškození VGCC Þ ßacetylcholinu

-          Autismus:

o        Ýserotonin ?

-          Bolest:

o        bradykinin, prostaglandiny, subst.P

o        Th:

§         NSAID Þ ßsyntézu prostaglandinů

§         narkotika Þ Ýenkefalinové a endorfinové receptroy

-          Botulismus:

o        ß uvolnění ACh z vezikul

-          Organofosfáty:

o        ßinhibice AchEsterázy Þ ÝÝÝacetylcholinu

o        Th.:

§         pralidoxim Þ vytěsnění toxinu

§         atropin Þ blokáda receptorů

-          Otrava houbami:

o        např. Ýstimulace muskarinových receptorů

o        Th.: atropin

 


Motorický systém

-          Kortikospinální dráha

o        motorický kortex, (+SMA) Þ

o        Þ tr.cortikospinalis a tr.cortikonuclearis

§         Þ dekusacio pyramidum – překřížení Þ tr.cortikospinalis lateralis

§         Þ 20% nezkřížená tr. cortikospinalis ventralis (zkřížení až postupně v comisura anterior)

o        Þ 75 % interneurony

o        Þ 25 % přímo motoneurony (II.neuron) předních rohů

-          Extrapyramidové dráhy

o        tr.rubrospinalis

o        tr.retikulospinalis

o        tr.tectospinalis

o        tr.vestibulospinalis

Spinální motorický okruh

 

eferentní

aferentní

aktivace

agonista

antagonista

nervosval. ploténka

alfa

 

 

 

 

svalová vřeténka

gama

I.a (Aa)

protažením svalu

Ý

ß

Golgiho šlachová tělíska

 

I.b (Ab)

napnutí šlachy (i statické)

ß

Ý

 

Systéma alfa Þ  motorické jednotky

Systém gama Þ správný průběh tonusových a hybných svalových odpovědí

 

Reflexní oblouk: Receptor Þ aferentní dráha Þ centrum Þ eferentní dráha Þ efektro

Monosynaptické míšní reflexy, proprioceptivní, napínací, myotatické, šlachookosticové

-          Þ přímo na motoneuron téhož svalu

Polysynaptické reflexy

-          exteroceptivní Þ podráždění senzitivních receptorů v kůži

-          kožní plantární, břišní

Svalový tonus

-          = reflexně udržované napětí svalu

-          stupeň odporu při pasivním pohybu

Svalový hypertonus

 

extrapyramidová

hyperaktivita

agonista

antagonista

spasticita

ß

Ý gamaneuron

 

Ý

rigidita

 

Ý alfa

Ý

Ý

 

Centrální a periferní obrna

 

rozsah

reflexy

exteroceptivní kožní rfl.

tonus

trofika

py jj

denervace

periferní

difuznější

ß

ß

hypotonie

atrofie

 

fascikulace

fibrilace

centrální

příslušná  zóna

Ý

ß

hypertonus

 

Ý

 

 


Senzitivní systém

-          somestetický analyzátor

Receptory

o        specifické:

§         Krauseho

§         Ruffiniho

§         Paciniho

o        proprioreceptory

§         svalová vřeténka

§         Golgiho šlachová tělíska

§         Paciniho tělíska

o        volná nervová zakončení (bolest)

a) Exterocepce- povrchová citlivost, spinothalamický systém

-          Dráha:

o        1.neuron – spinální ganglion (bipolární) Þ

o        2. neuron – ncl. proprius Þ zkřížení v přední komisuře Þ tr.spinothalamicus Þ

o        3. neuron – ncl. VPL thalami fasc- thalamo-corticalis Þ kůra

-          Funkce:

o        bolest

o        termické

o        částečně dotyk, lehký tlak

b) Propriocepce - hluboká citlivost , lemniskální systém

-          Dráha:

o        1. neuron – spinální ganglion (bipolární) Þ tr. spino-bulbo-thalamicus (zadních provazce) Þ

o        2. neuron  - nc.cuneatus a gracilis v prodloužené míše Þ zkřížení Þ lemniscus medialis Þ

o        3. neuron – ncl. VPL thalami Þ fasc- thalamo-corticalis Þ kůra

-          Funkce:

o        polohocit

o        pohybocit

o        vibrace

Poruchy čití:

-          Parestezie – pozitivní příznak, abnormální pocit, brnění, mravenčení

-          Dysestezie – dtto, nepříjemné

-          Hypestezie - ß vnímání citlivosti

-          Hyperestézie - Ý vnímání citlivosti

-          Anestezie – úplná necitlivost

-          Analgezie – necitlivost pro bolest

-          Hyperalgezie - Ý vnímání bolesti

-          Allodynie – bolestivé vnímání nebolestivých podnětů (dotyk, teplo)

-          Hyperpatie – abnormní reakce na bolest, změněný práh pro bolest

Senzitivní syndromy – dle výše léze:

-          Periferní nerv Þ globální porucha čití v area nervinum

-          Plexus Þ více nervů, nebo kořenů

-          Polyneuropatie Þ punčochovitá, rukavicová porucha

-          Kořen Þ dermatom inervovaný jedním kořenem

-          Míšní poruchy Þ disociované, cirkulární charakter

o        Syringomyelická disociace Þ pro bolest a termické čití

o        Tabická porucha (zadní provazce) Þ hluboké čití,

-          Kmen, cps.interna Þ kontralaterílní porucha

-          Gyrus postcentralis Þ distálně lokalizované poruchy


Neurofyziologie bolesti

-          Nocicepce  = bolest, specifická senzitivní modalita, afektivní složka

-          Nociceptory:

o        A delta - myelinizovaná

o        C – nemyelinizovaná

-          Nocisenzory

o        specifické – jen pro bolest

o        polymodální

-          volná zakončení – kanály pro Na, Ca, GABA

-          Dráhy:

o        mícha: spinální ganglion Þ interneurony substancia gelatinoza zadního rohu míšního Þ

o        obličej: n.V. Þ radix descendens nc.tracti spinati Þ 

o        Þ tr. spinothalamicus a spinoreticularis

Vrátková kontrola bolesti – gate control

o        modulační mechanismus, relé Þ Ý nebo ß

o        v zadním rohu míšním

o        inhibice

§         Ü aferentní impulzy ze silných vláken

§         Ü descendentní impulzy (RF, periakveduktální šeď)

§         Ü aktivace enkefalinergních neuronů

Modulace bolesti

o        mícha, thalamus, limbický systém, kůra, sympatikus, psychika

o        excitace: glutamát, substance P (neuropeptid)

o        inhibice: GABA, glycin, opioidy (enkefaliny, endorfiny, dynorfiny)

§         Þ substancia gelatinosa zadních rohů, nc.raphe magnus oblongaty, periaqueduktální šeď, thalamus, limbický systém, hypothalamus

§         Ý prahu bolesti, analgetický efekt

Mechanizmy bolesti

-          Nociceptorová, nocicepční, nociceptivní – aktivace nociceptorů poškozením tkáně, protektivní

-          Neuropatická, neurogenní periferní – dysfunkce PNS, Ýpři únavě, Ýemoce, pálivá, lancinující

-          Centrální neurogenní bolest - dysfunkce CNS

-          Reaktivní bolest – dysregulece motorických nebo sympatických systémů Þ spasmus

-          Psychosomatická bolest – psychika

-          Deaferentační bolest – odstranění stimulů nad gangliem před vstupem do CNS

-          Přenesená, viscerální bolest – z orgání, konvergence viscerálních nociceptorů v zadním rohu

-          Kauzalgie – poranění nervu, spontánní, palčivá

 

 


míšní dráhy

 

 

Ascendentní

 

 

 

 

 

1.     Dráha zadních provazců

(spino - bulbo-thalamicus)

fasc. gracilis Golli

D

 

 

//

 

 

propriocepce vědomá

taktilní epikritické čití

Th - L - S Þ med.

(fasciculorum dorsalium)

 

fasc. cuneatus Burdachi

D

 

 

//

 

 

 

later. Ü C - Th

2.     Spino - cerebellaris

 

- dorsalis Flechsigi

L

 

//

 

propriocepce nevědomá

L - S

 

 

- ventralis Gowersi

L

 

X

//

 

Th

3.     Spino - olivaris

 

L

X

(propriocepce nevědomá)

 

4.     Spino - tectalis

 

L

X

aktivace tekta

 

5.     Spino - reticularis

 

 

L

 

X

//

aktivace RF

tupá - pomalá bolest

 

6.     Spino - thalamicus

 

- lateralis

L

 

X

 

exterocepce

Ý teplo

    bolest

 

 

- ventralis

V

 

 

X

 

 

exterocepce

ß taktilní čití

(ostrá rychlá bolest)

Descendentní

 

 

 

 

 

1.     Cortico - spinalis

- lateralis

L

 

= pyramidová

med.Ü C - Th - L Þ lat.

 

- ventralis

V

 

 

 

2.     Rubro - spinalis (Monakow)

 

L

 

(aktivace flexorů)

 

3.     Reticulo - spinalis

 

 

 

V

 

 

 

aktivační systém

Ý tonus extensorů

 

4.     Vestibulo - spinalis

(Deiterso - spinalis)

 

 

V

 

 

 

vzpřimovací reakce

 

 

 

5.     Tecto - spinalis

 

V

 

pohyby dle zrakových vjemů

jen C mícha

6.     Fasc. longitudinalis medialis (= interstitio - spinalis)

 

 

 

V

 

 

 

 

 

koordinace pohybů hlavy a krku dle jader vestibulárních a zrakových

jen C mícha


Basální ganglia

 

1.) Ncl.caudatus                  +             2.) Putamen              =  (NEO)STRIATUM                                                                                   

                               

 

+

                                                                                            

3.) PALLIDUM =

(PALEOSTRIATUM)  

     =                     Ncl.lentiformis                                    

 

 

 

 

 

 

 4.) Ncl.subthalamicus Luysi

 

 

 


5.) Ncl.basalis (Meynerti)

 

6.) Ncl.amygdalae   = (ARCHISTRIATUM)

 

 

7.) Claustrum

 

 

 

 


 DIENCEPHALON

 

1.    Epithalamus

2.    Metathalamus

3.    Thalamus

4.    Subthalamus

5.    Hypothalamus

epithalamus

 

1.     Ncl. habenulae med. et. lat.

      - aferentace:   čichová kůra

                               hipokampus

                               hypothalamus

      - eferentní dráhy:          tr. habenulointerpedunkularis (fasc. retroflexus Meynerti) Þ

                                               Þ nc.interpeduncularis

                                               Þ RF

2.     Corpus pineale

      - produkce:     melatonin

                               serotonin

3.     Commisura habenularum

4.     Commisura posterior (epithalamica)

                - dráhy mezi pulvinarem

                   a rostrálním mesencephalem (nc.Darkševiči, nc. interstitialis, pretektální jádra, colliculus sup.)

subthalamus

1.     Ncl. subthalamicus (Luysi)

      aferentace:      - pallidum externum                            Þ           fasc. subthalamicus

                               - motorická a premotorická kůra

      eferentní dráhy:             - pallidum

      - destrukce:    Þ hemibalismus

2.     Zona incerta

                - přepojení korových motorických signálu za účasti zrakových podkorových center k RF a míše

                - a další průchozí komplikované svazky ...

metathalamus

1.     Corpus geniculatum mediale

      - ncl. CGM

                - aferentace:          - ncl. colliculus inferior

                                                               - akustické a taktilní signály

                - eferentní dráhy: - radiatio acustica (skrze zadní část cps. interna do Heschl´s závitů)

                                               - thalamus (ventrolater. jádra a pulvinar)

 

2.     Corpus geniculatum laterale

                - ncl. CGL

                               - aferentace:          - tractus opticus

                               - eferentní:            - radiatio optica

 


Hypothalamus

Struktura:

 

I.)                Mediální hypothalamus

 

1.)                 Přední hypothalamus

1.                   area preoptica medialis

2.                   area hypothalamica anterior                             ncl. hypothalamicus anterior

3.                                                                                                 ncl. paraventricularis

4.                                                                                                 ncl. supraopticus

5.                                                                                                 ncl. supprachiasmaticus

 

2.)                 Střední (tuberální) hypothalamus

1.                   area tuberalis centralis                                       ncl. hypothalamicus ventromedialis

2.                                                                                                 ncl. hypothalamicus dorsomedialis

3.                                                                                                 ncl. tuberalis medialis

4.                                                                                                 ncl. tuberalis lateralis

5.                                                                                                 ncl. tuberalis magnocellularis

6.                                                                                                 ncl. infundibularis (arcuatus)

7.                   area hypothalamica dorsalis

 

3.)                 Zadní (mamillární) hypothalamus

1.                                                                                                 ncl. hypothalamicus posterior

2.                                                                                                 ncl. corporis mamillaris medialis

3.                                                                                                 ncl. corporis mamillaris lateralis

 

II.)             Laterální hypothalamus

 

1.                   area preoptica lateralis

2.                   area hypothalamica lateralis

 

III.)          Makroskopické svazky hypothalamu (spoje a dráhy)

 

1.)                 Fornix

2.)                 Stria terminalis

3.)                 Stria medullaris

4.)                 Fasciculus telencephalicus medialis (MFB, medial forebrain bundle)

5.)                 Fasciculus mamillaris princeps

6.)                 Pedunculus mamillaris

7.)                 Fasciculus longitudinalis dorsalis (Schutz)

 

Funkce hypothalamu

1.     Termoregulace

2.     Stresové reakce (únik/útok)

3.     Sexuální chování

4.     Příjem potravy               - centrum sytosti a centrum hladu

5.     Příjem tekutin

6.     Cirkadiální rytmy (spánek)

7.     Tvorba hypotalamických regulačních hormonů adenohypofýzy

8.     Syntéza ADH a oxytocinu pro neurohypofýzu

 


thalamus

 

 

Jádro

 

Aferentace

Eferentní dráhy

Funkce

 

 

„Mediální jádra“:

 

 

 

 

 

1.      

ncl.mediani

- paraventricularis ant.

- paraventricularis post.

- rhomboidalis

- reuniens

M

1.     RF

2.     hypothalamus

 

1.     hypothalamus

2.     amygdala

3.     čichová kůra

 

?

2.      

ncl.medialis dorsalis

MD

1.     prefrontální kůra

2.     hypothalamus

3.     amygdala

4.     čichová kůra

 

1.     prefrontální kůra

 

emoční reakce

 

 

 

 

lamina medullaris medialis

 

 

 

 

„Intralaminární jádra“:

 

 

 

 

 

3.      

ncl.anteriores

- anterodorsalis

- anteroventralis

- anteromedialis

A

1.     hypothalamus (tr.mamillothalamicus)

2.     hypokampus (fornix)

3.     gyrus cinguli

 

1.     limbický systém (gyrus cinguli)

 

součástí limbického systému

4.      

ncl.intralaminares

- centromedianus

- paracentralis

- parafascicularis

- centralis lateralis

- centralis medialis

IL

1.     RF

2.     hypothalamus

3.     globus palidus

4.     mozečková jádra

5.     motorická a premotorická kůra (area 4 a 6)

 

1.     F a P kůra

2.     striatum

aktivační ascendentní systém RF

 

 

 

 

lamina medullaris medialis

 

 

 

 

„Laterální jádra“:

 

 

 

 

 

5.      

ncl.ventralis anterior

VA

1.     globus palidus

2.     RF

3.     mozečková jádra

4.     subst.nigra

5.     motorická a premotorická kůra (4 a 6)

 

1.     premotorická kůra

 

převod mezi BG a premotorickou kůrou

6.      

ncl. ventralis lateralis

VL

1.     ncl.dentatus mozečku (druhostranný)

2.     kůra (4 a 6)

3.     globus palidus

4.     subst. nigra

5.     nc. ruber

 

1.     motorická  (a premotorická) kůra

 

převod mezi mozečkem a motorickou kůrou

(cíl stereotaxe při expy sy)


 


7.    

ncl. ventralis posterolateralis

VPL

1.     tr.spinothalamicus (exterocepce)

2.     lemniscus medialis (zadní provazce - vědomá propriocepce)

3.     RF

4.     talamická jádra

5.     sensitivní kůra

 

1.     senzitivní kůra (3,2,1)

 

převod taktilní, termické, bolestivé a propriocepce vědomé kontralaterální 1/2 těla do kůry

8.      

ncl. ventralis posteromedialis

VPM

1.     tr. trigeminothalamicus (nc.principalis a tr.spinalis n.V.)

2.     nc. solitarius (nc.gustatorius)

 

1.     senzitivní kůra (dolní 1/3)

 

převod signálů senzitivních z kontralater. 1/2 hlavy a chuťových receptorů do kůry

9.      

ncl. laterales

- lateralis dorsalis

- lateralis posterior

LD

LP

1.     P kůra (lobulus P sup. a precuneus - area 5,7)

2.     gyrus cinguli

3.     ncl.VA, VL, VPL, VPM

 

1.     P kůra (5,7)

2.     cingulum

 

asociační parietální a cingulární

??

10.   

ncl. posteriores

= pulvinar

 

1.     tr. spinothalamicus (exterocepce)

2.     colliculis superior

3.     area pretectalis

4.     corp. geniculatum med. (sluchová dráha)

5.     corp. geniculatum later. (zraková dráha)

6.     P, T, O lalok

 

1.     P kůra (area 7 - propriocepce)

2.     T kůra (21,22 - sluchová)

3.     O kůra (18,19 - zrakové asociace)

 

integrace senzitivních, sluchových a zrakových signálu do asociačních oblastí P-T-O kůry

11.   

ncl. reticulares

 

1.     kůra

2.     thalamická jádra

3.     RF

1.     kůra

2.     talamus

3.     RF

difusní diencephalická aferentace do kůry


limbický systém

 

1.     Korová oblast

1.     Gyrus subcallosus

2.     Gyrus cinguli

3.     Gyrus parahippocampalis

4.     Subiculum

5.     Hippocampus

6.     Gyrus dentatus

 

2.     Podkorové útvary

1.     Amygdala

2.     Ncl. anteriores thalami (A)

3.     Hypothalamus

4.     Septum verum

 

Papézův okruh

1.     Hippocampus

2.     Fornix

3.     Corpus mammilare (hypothalami)              Þ           tr. mammilothalamicus

4.     Ncl. anterior thalami

5.     Gyrus cinguli                                                Þ           spojení s Hippicampem

Funkce limbického systému

= „Viscerální mozek“

 

- koordinace somatických funkcí     - orální aktivita                     - žvýkání

                                                                                                              - slinění

                                                                                                              - polykání

                                                                                                              - dýchání

 

                                                               - vyprzdňovací aktivita      - mikce

                                                                                                              - defekace

 

                                                               - sexuální aktivita

 

- emoce  - corpus amygdalae           Þ           zvyšuje aktivitu (např. agresivita)

                                                               x              při lési amygdaly                 Þ           převaha útlumu

 

- reakce pozornosti - hippocampus - spontánní theta rytmus (4-7)

                                                                              Þ útlum pohybů                 (x  aktivita RF při orientační reakci)

 

- paměťové stopy (podmíněné reflexy) - hippocampus

                                                                              - zrychlení rytmu hippocampu na začátku učení

 

- vegetativní reakce - hypothalamus (viz tam)

                                               -              termoregulace, stres, příjem potravy, sex, cirkadiální rytmy...

 

 


GYRIFIKACE MOZEČKU

 

Lobus

Geneze

Lobulus

 

Dráhy

 

 

vermis

hemisféry

 

lobus cranialis (anterior)

PALEOCEREBELLUM

lingula

vinculum lingulae

spinální (propriocepce)

 

 

lobulus centralis

ala lobuli centralis

 

 

 

culmen

lobulus quadrangularis ant.

 

fissura prima

lobus caudalis (posteriorú

NEOCEREBELLUM

declive

lobulus quadrangularis post.

cortico - pontinní

 

 

folium

lobulus semilunaris superior

 

 

 

tuber

lobulus semilunaris inferior + lobulus gracilis

 

 

PALEOCEREBELLUM

pyramis vermis

lobulus biventer

 

 

 

uvula vermis

tonsila

 

fissura dorsolateralis (posterolateralis)

lobus floculonodularis

ARCHICEREBELLUM

nodulus

floculus

vestibulární


Mozečkové dráhy:

 

Dráha:

křížení

pedunculus

cerebellaris:

kůra a nuclei

funkční zapojení

 

Aferentní systém mozečkový :

 

 

 

 

 

1.     Vestibulo-cerebellaris

// ?

inferior

granulární bb.

archicerebellum

2.     Trigemino-cerebellaris

//

superior

granulární bb.

paleocerebellum

3.     Spino-cerebellaris post. (Flechsig)

//

inferior

granulární bb.

paleocerebellum

4.     Spino-cerebellaris ant. (Gowers)

// X

superior

granulární bb.

paleocerebellum

5.     Bulbo-cerebellaris (zadní provazce)

// X

inferior

granulární bb.

paleocerebellum

6.     Olivo-cerebellaris

   X

inferior

Purkyňovy bb.

paleocerebellum

7.     Retikulo-cerebellaris

//

inferior

granulární bb.

paleocerebellum

8.     Cortico-ponto-cerebellaris

   X

medii

granulární bb.

neocerebellum

 

Eferentní systém mozečkový :

 

 

 

 

 

1.     Cerebello-vestibularis (přímá dráha)

?

inferior

Purkyňovy bb.

archicerebellum

2.     Cerebello-vestibularis (nepřímá dráha)

// X

superior

nc. dentatus

nc. fastigii

archicerebellum

3.     Cerebello-reticularis

   X

superior

nc. dentatus

nc. emboliformis

nc. globosus

nc. fastigii

paleocerebellum

4.     Cerebello-rubralis

   X

superior

nc. dentatus

nc. emboliformis

nc. globosus

paleocerebellum

neocerebellum

5.     Cerebello-thalamicus

   X

superior

nc. dentatus

nc. emboliformis

nc. globosus

nc. fastigii

neocerebellum

6.     Cerebello-olivaris

   X

superior

nc. dentatus

nc. emboliformis

nc. globosus

paleocerebellum

 


cortex cerebri

 

ALLOCORTEX

1) PALEOCORTEX (Paleopallium)

Primární „paleokortikální“ čichová oblast. („Rhinencephalon“):

1.     Bulbus olfactorius

2.     Tractus olfactorius

3.     Strie olfactorie

4.     Trigonum olfactorium

5.     ant.lat. část uncus gyri parahippocampalis (area 51)

 

 

2) ARCHICORTEX (Archipallium)

 „Hippokampální formace“:

1.     Subiculum

2.     Hippocampus

3.     Gyrus dentatus

 

Mesocortex

Peripaleocortex

1.     Base insulárního laloku

 

 

Periarchicortex

1.     Entorhinální oblast (area 28)

2.     Presubiculum

 

3) NEOCORTEX (Neopallium, Isocortex)

 

1.     Primární motorická oblast (M I) (area 4)

2.     Premotorická oblast (PM) (6)

3.     Doplňková motorická oblast (M II) (supplementary motor area) (area 6  mediálně)

4.     Frontální okohybné pole (8)

5.     Brocovo motorické centrum řeči (44,45)

6.     Prefrontální oblast (9,10,11,12)

7.     Primární senzitivní oblast (S I) (3,1,2)

8.     Sekundární senzitivní oblast (S II)

9.     Primární zraková oblast (V I) (area 17)

10.  Sekundární zraková oblast ( V II) (18,19)

11.  Primární sluchová oblast (A I) (41,42 = Heschlovy závity) (Wernickeovo senzorické centrum řeči)

12.  Sekundární sluchová oblast (A II) (22)

13.  Chuťová oblast (43)

14.  Vestibulární oblast (2?, nebo Temp.?)

15.  Insulární oblast (13,14,15,16)

16.  Limbická oblast

17.  Asociační oblasti

 

 

 


 cévní zásobení cns

A. vertebralis

 

 

 

  - krční úsek

1.     rr. musculares

 

hluboké šíjové svaly

 

2.     rr. spinales

rr. radikulares ant.

anastomosa s a. spinales

 

 

rr. radikulares post.

anastomosa s a. spinales

  - intrakran. úsek

1.     a. spinalis ant.

 

mícha

 

2.     a. spinalis post. dx. et sin.

 

mícha

 

3.     rr. meningeales

 

dura zadní jámy

 

4.     aa. medullares

 

medulla oblongata

 

5.     a. cerebellaris inf. post. ( PICA )

 

1)     plexus chor. ventric.IV

2)     mozeček (dolní část)

3)     pedunculi cerebellares inf.

4)     tr. spinothalamicus lat.

5)     oblongata (jádra MN)

- ncl. tr. spinalis n.V.

- ncl. ambiquus

- tr. solitarius

- ncl. vestibulares

- ncl. n. X.

- ncl. n. XI.

 

 

 

 

A. basilaris

 

 

 

 

1.     aa. medullares

 

mícha

 

2.     aa. pontis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     pons

2.     jádra mozk. nervů

- ncl. n. V.

- ncl. n. VII.

- ncl. n. VIII.

3.     oliva

4.     lemniscus later,

5.     pedunculi cerebellares med.

 

 

3.     a. labyrinthi (a.auditiva)

 

1.     n.VII a VIII

2.     vnitřní ucho

 

 

4.     aa. cerebelli inf. ant.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     pons (kaudální část)

2)     oblongata (kraniální a laterální část)

3)     pedunculi cerebellares med. a inf.

4)     přední část spodní plochy mozečku

 

 

5.     aa. cerebelli sup.

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     pons (kraniální část)

2)     pedunculi cerebellares sup. a med.

3)     horní plocha mozečku

4)     vermis mozečku

5)     bílá hmota mozečku

6)     mozečková jádra

7)     colliculi inf.


 

 

6.     aa. cerebri post. (PCA)

1)     aa. centrales posteromediales

1)     crura cerebri

2)     tegmentum

3)     jádra n.III a IV.

4)     fasc. longit. med.

5)     ncl. Darkševič a Cajal

6)     subst. nigra

7)     ncl. ruber

8)     thalamus

9)     subthalamus

10)  hypothalamus (zadní část)

 

 

 

2)     aa. centrales posterolaterales

(a. thalamogeniculata)

1)     tectum

2)     corpora geniculata

3)     cps. interna (crus post.)

4)     thalamus (pulvinar)

 

 

 

3)     a. chorioidea post.

1)     tectum

2)     plexus chorioideus ventriculi III.

3)     thalamus (mediální část)

 

 

 

4)     konečné větve           (a. parietooccipitalis, a. calcarina ...)

1)     T-lalok (mediální plocha)

2)     g. temporalis inf.

3)     O-lalok (mediální plocha)

4)     occipitální pól

 

 

7.     aa. comunicantes post.

 

 

 

 

 

1.     Willisův okruh

2.     cps. interna (genu a přední 1/3 crus post.)

3.     thalamus (přední 1/3)

4.     stěny III. komory


 

A. carotis int. (ICA)

 

 

 

1)    pars cervicalis

baroreceptory n.IX

 

 

2)    pars petrosa

 

1.     aa. caroticotimpanicae

 

 

středouší

(anastomosa carotis ext.)

3)    pars cavernosa

1.     a. meningica

 

dura střední jámy

 

2.     r. ggl. trigeminalis

 

ggl. n.V.

 

3.     hypophysialis inf.

 

 

hypofýza

4)    pars cerebralis (supraclinoidea)

1.     A. ophtalmica

1.     lacrimalis

slzná žláza

 

 

2.     centralis retinae

1)     spojivka

2)     okohybné svaly

3)     sítnice

 

 

 

3.     ciliares post. breves et longes

1)     corpus ciliare

2)     iris

 

 

4.     a. supraorbitalis

kůže a svaly čela

 

 

5.     aa. ethmoidales post. et. ant.

 

Þ a. meningea ant.

1)     víčka

2)     dutina nosní

3)     paranasální dutiny

dura přední jámy

 

 

6.     a. dorsalis nasi

anastomosa s carotis ext.

 

2.     a. communicans post.

 

Willisův okruh (viz výše)

 

3.     a. chorioidea ant.

 

1)     tr. opticus

2)     plexus chorioideus ventriculi later.

3)     hippokampální formace

4)     amygdala

5)     globus pallidus

6)     cauda ncl. caudati

7)     cps. interna (zadní 2/3 crus post.)

8)     thalamus (část)

9)     ncl. ruber

10)  subst. nigra

11)  corpus Luysi

 

 

4.     A. cerebri media (MCA)

1.     aa. centrales anterolaterales

  (thalamostriatae)

  (a. hemorrhagica - Charcotova)

1)     nc. lentiformis

2)     caput nc. caudati

3)     cps. interna (crus anterior + genu)

 

 

 

2.     a. orbitofrontalis ant.

g. frontalis inf. a med.

 

 

3.     rr. temporales

- rr. temporopolares

- rr. temporales ant.

- rr. temporales med.

- rr. temporales post.

1)     temporální lalok

g. temporalis sup. a med. (Wernicke)

 

 

 

4.     rr. parietales

- a. praerolandica

- a. postrolandica

- a. parietalis ant.

- a. parietalis post.

1)     g. praecentralis (dolní 3/4) (+Brokovo centr. řeči)

2)     g. postcentralis (dolní 3/4)

3)     lobus parietalis

 

 

 

5.     a. gyri angularis

 

O - lalok (část)


 

 

5.     A. cerebri ant. (ACA)

1.     aa. centrales anteromediales

1)     preoptická oblast

2)     hypothalamus (přední část)

3)     rostrum corp. callosi

4)     septum pellucidum

5)     lamina terminalis

 

 

 

2.     a. recurrens Heubneri (a. striata media)

1.     cps. interna (crus anter.)

2.     caput ncl. caudati

3.     putamen

4.     gl. pallidus

 

 

3.     a. communicans ant.

Willisův okruh

 

 

4.     rr. orbitales

 

- a. frontopolaris

1)     orbitální kůra

2)     tr. a bulbus olfactorius

frontální  pól

 

 

5.     a. pericallosa

- a. frontalis ant.

- a. frontalis med.

- a. callosomarginalis

1)     corpus callosum

2)     g. cinguli

3)     mediální plocha hemisfér

4)     gyrus front. sup.        (g. frontalis med.)

5)     g. praecentralis (horní 1/4)

6)     g. postcentralis (horní 1/4)

(dolní končetina)

7)     praecuneus

8)     centrum semiovale (přední část)

 

Cévní zásobení capsula interna

 

ICA Þ

 

 

Capsula interna

 

A. basillaris Þ

 

Dráhy

 

ACA

(a. recurrens Heubneri)

 

 

 

 

 

  crus anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

tr. fronto-ponto-cerebellární

radiatio thalamica anterior

 

 

 

 

MCA

(thalamostriata)

 

  genu

 

 

   a.comm. post.

 

tr. cortico-nuclearis

tr. cortico-bulbares

 

 

 crus post. 1. 1/3

 

 

 

 

tr. pyramidalis

tr. cortico-rubrales

AChA

 

 

 crus post. 2. 1/3

 

 

   PCA

(a. thalamogeniculata)

fasc. thalamo-corticalis

 

 

 

 

 crus post. 3. 1/3

 

 

 

 

radiatio optica

radiatio acustica 

 

 

 

 

II.) syndromologie

 

 

 


REFLEXOLOGIE

 

ŠLACHOSVALOVÉ, KOŽNÍ A SLIZNIČNÍ RR.:

Masseter

n.V. - trigemino-trigeminový

Korneální

n.V. - n.VII

Nasopalpebrální

n.V - n.VII

Bicepsový

C5

Radio-bicepsový

C5

Pronační

C6

Tricepsový

C7

Fen.hor.předl.

C5 - C7

Flexorů prstů

C8

Břišní horní

Th 7, 8

Břišní střední

Th 9, 10

Břišní dolní

Th 11, 12

Medio-pubický

Th 7 - 12,

L2 - 4

Kremasterový

L1 - 2

Patelový

L2 - 4

Adduktorů

L2 - 4

Šl. Achillovy

L5 - S2

Antero-krurální

L5 - S2

Kožní plantární

L5 - S2

Medio-plantární

L5 - S2

Tibio-femoro-post.

L4 - S1

Peroneo-fem.-pos.

L5 - S2

Gluteální

L4 - S1

Anální

S3 - S5


HK: PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ

 

vybavení:

odpověď:

1.     Hoffman

brnkání do prostředního prstu shora

flexe palce

2.     Trômner

totéž zespoda

flexe palce

3.     Juster

podráždění hypotenaru

addukce palce

4.     Marie-Foix

ulnární strana předloktí

addukce palce

5.     Marinesco-Radovici

= dlaňobradový, paraaxiální

kontr. sv. brady

6.     Vítek

= palcobradový, paraaxiální

kontr. sv. brady

7.     Janiševsky

úchopový reflex

stisk ruky

DK: PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ - EXTENČNÍ

 

vybavení:

odpověď:

1.     Babinski

podráždění planty

 dors. flexe palce

2.     Siccard

= "permanentní Babinski"

 

3.     Chaddock

za maleolus externus

 dors. flexe palce

4.     Sumační Vítek

opakovaně palec

 dors. flexe palce

5.     Roche

zevní strana nohy

 dors. flexe palce

6.     Oppenheim

přední strana tibie

 dors. flexe palce

7.     Schäffer

stisk Achillovky

 dors. flexe palce

8.     Gordon

stisk triceps surae

 dors. flexe palce

9.     Strumpel

 bráníme flexi v kolenou

 dors. flexe palce

DK: PYRAMIDOVÉ JEVY IRITAČNÍ - FLEKČNÍ

 

vybavení:

odpověď:

1.     Rossolimo

poklep bříšek prstů

plantární flexe prstů

2.     Žukovskij-Kornylov

poklep planty

plantární flexe prstů

3.     Mendel-Bechtěrev

úder na os cuboides

plantární flexe prstů

HK: PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ

1.     Mingazzini

pokles celé končetiny

2.     Hanzal

v předpažení přepadává ruka a prsty

3.     špetka

vázne provádění špetky

4.     Barré

= příznak roztažených prstů - méně abdukuje

5.     Venderovič

méně addukuje malík ke IV.prstu

6.     Rusecky

vázne usilovná dorsální extense ruky

7.     Dufour

automatická pronace při max. suppinaci

8.     Bock

při max. supinaci Þ flexe prstů na uln. straně a opozice palce

DK: PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ

1.     Mingazzini

pokles

2.     Barré I.

flexe v 90 st. Þ pokles

3.     Hrbek

flexe ve 45 st. Þ pokles

4.     Barré II.

maximální flexe k hýždím Þ nedotahuje

5.     Barré III.

ve B.II. lékař extenduje DK proti odporu

6.     Fenomen retardace

zpožďování

7.     Kombinovaná flexe trupu a dol. končetin

při posazení více elevuje DK


VYŠETŘOVÁNÍ MOZEČKOVÉ

I.) PASSIVITA:

- (zvýšená - jedné strany proti druhé)

- Hlavy: -Flexe

                -Rotace                  (pasivně bilat.)

                -Inklinace

- HK:      -Ruky                                    (pasivní potřásání ve směru možných pohybů)

                -Předloktí

                -Paže

                -Ressaut                               (podepřené paže uvolněny Þ max 1 odraz od těla)

                -Sukuse trupu                      (pasívní otáčení trupem za ramena)

                -ERP                                      (bicipitový - patologicky snížený až vyhaslý)

                -Zk.kyvadl. rázu

                               r. tricipit.                (počet kyvů)

- DK:      -Nohy                                    (pasivní potřásání ve směru možných pohybů)

                -Pasivní rotace

                               stehen    (vleže, flexe DK Þ abdukce stehen)

                -ERP

                -Zk. kyvadl. rázu

                               r. patel.   (vsedě, max 2-3 kyvy)

II.) HYPERMETRIE:

 -PrstÞnos                                          (patologická hypermetrie)

 -PrstÞlalůček ušní

 -Úchop tužky

 -Úchop sklenice

 -Stewart-Holmes                                (opožděné zastavení předloktí po náhlém

   = zk. odporu                                      uvolnění)

 -Obrácení rukou                 (jednorázově ze supinace Þ pronace

                                                               Þ patolog. hyperpronace na postiž. straně)

 -Pata Þ koleno

 -Kleknutí                                             (střídavě koleny na židli Þ větší náraz)

III.) ADIADOCHOKINESA:

 -Jazyka                                 (ke stranám)

 -Klasická                                             (na HK)

 -Flexe-extense prstů

 -Flexe-extense předloktí

 -Pata-hýždě                                         (oboustranně Þ srovnání)

IV.) ASYNERGIE

 -Malá = kombin. flexe                        (flexe končetin a trupu = z lehu Þ do sedu

                                                                              Þ patologicky jen zvedá DK, neposadí se)

 -Zvrácení trupu ve stoje                   (aktivní retroflexe Þ norm. flexe kolen

                                                                              Þ patologicky pád nazad

 -Velká:-Stoj          I.                             (hlava     vpřed

                II.                                                           vlevo

                III.                                                          vpravo)

                                                                              Þ patol. úchylky až pády nezávisle na hlavě)

        -Chůze           I.                             (při chůzi opožďování trupu za DK, titubace)

               II.

               III.                          (po čtyřech po kolenou)


V.) PÍSMO A KRESLENÍ:

- (Ü Intenční tremor)

 

 -Zig-zag horizontálně

 -Zig-zag vertikálně

 -Spojování 2 bodů

                -horizontálně

                -vertikálně

 -Písmo (krátká věta)

 -Velká tiskací písmena

 -Ve velkých rozměrech

 -Pravák-levák

                                                               (Þ patolog. megalografie, přetahování,

                                                               přestřelování, rušeno intenčním tremorem)

Závěr:

- PALEOCEREBELLÁRNÍ SYNDROM

- Þ patologická asynergie

   - statická desekvilibrace s titubací až pády (nezávisle na poloze hlavy)

- NEOCEREBELLÁRNÍ SYNDROM

- Þ zvýšená pasivita

- Þ hypermetrie

- Þ adiadochokinesa

- Þ patologické písmo a kreslení

 

Vyšetření svalové síly

Svalový test

0.)    

žádná kontrakce

1.)    

kontrakce bez motorického efektu

2.)    

pohyb s vyloučením odporu hmotnosti končetiny

3.)    

pohyb proti odporu daný hmotností končetiny

4.)    

pohyb proti odporu vyšetřujícího

5.)    

plná síla

 


Poruchy motoriky

 

Zánikové projevy:

1.     Centrální - spastická obrna

2.     Nukleární obrny

3.     Radikulární lése

4.     Porucha plexu či periferního nervu

 

5.     Myastenie

6.     Myopatický sy

7.     Myotonický sy

8.     Myoplegický sy

9.     Polymyositický (a myositický) sy

10.  Ruptura šlachy ...

Iritační projevy:

1.     Fibrilace – jen EMG

2.     Fascikulace – kontrakce jedné MU, viditelné pod povrchem svalu, fyziol. po zátěži a kofeinu

3.     Myokymie – pomalá červovitá kontrakce, vlna bez motorického efektu, u neurogenních onem.

4.     Myoklonie- záškub

5.     Spasmus

6.     Reflektorické kontraktury

 

Fibrilace

-          u periferního postižení

-          známka denervace svalu

-          spontánní kontrakce 1 vlákna

-          nejsou vidět, jen EMG

Fascikulace

-          spontánní kontrakce skupiny svalových vláken

-          u periferní obrany

-          viditelné vlnění, záškuby

-          nemají lokomoční efekt

 

Myotom – skupina svalů inervovaná jedním spinálním nervem

 


1. Centrální - spastická obrna

- lése kortiko-spinální nebo kortiko-bulbární (nukleární) dráhy

- ß aktivní hybnosti

- ß svalové síly

- tonus svalový v akutním stadiu ß,  pak spasticita

- není atrofie

- paretické držení - HK: převaha flexorů, DK: extensní držení

- šlachovo-okosticové reflexy nejprve ß, chronicky pak Ý (rozšířená zona, polykinetické rfl., klonus)

- kožní rfl. a ERP vyhaslé

- patologické pyramidové jevy

- je-li centrální chabá Þ neurotrofické defekty (atrofie, kůže, klouby, porosa, chabost ligament, subluxace)

- Např.: cévní lése, TU mozku i míchy, úrazy, infekce, demyelinizace, toxické, degenerativní onem.

2. Nukleární obrny

- lése motoneuronů předních rohů míšních:

                - hypotonie svalová (= chabá obrna)

                - svalové atrofie   - nerespektují areály okrsků jednotl. nervů   

                - fascikulace a fibrilace

                - žádné poruchy čití (při isol. postižení předních rohů)

                - Histologicky: ostrůvkové atrofie svalů

                - EMG: zároveň denervační, fibrilační a normální potenciály, též gigantické potenc.

 

- difusnější lése    - např.:  

                - ALS:    - kombinované s centrální lésí pyramidové dráhy

                - syringomyelie    - též dissociovaná porucha čití

3. Radikulární lése

- lése aferentních i eferentních drah

- chabá paresa                     - hyporeflexie

- senzitivní projevy:            - bolesti, hypestesie (anestesie)

- vegetativní projevy:         - hyperhydrosa, piloreakce, hypotermie

- EMG: neurogenní (periferní) vzorec

- při isolovaném monoradikulárním postižení není klinický výpad svalové funkce (zásobení z 2- 3 kořenů)  !

                - vyjímka: m. extensor pollicis longus (L5)

4. Porucha plexu či periferního nervu

- atrofie příslušného svalu vcelku

- výpad reflexů

- poruchy čití

- vegetativní poruchy

- časový faktor !

- EMG: neurogenní poruchy s rarifikací záznamu

Stupně postižení:

1.     Neuroapraxie: ztráta funkce

2.     Axonotmesa:  rozpad části axonů

3.     Neurotmésa:   ztráta anatomické kontinuity nervu


5. Myastenie

- porucha neuromuskulární transmise

- zvýšená svalová únavnost             - až přechodná paresa

- difusnější postižení

- závislost na denním rytmu

- EMG: průkaz při repetitivní stimulaci

- terapeutický test:              - efekt parasympatomimetik

- není atrofie

- nejsou poruchy čití

- prevalence postižení:

                - okohybné svaly

                - primární myastenie: bulbární svalstvo (dysfonie, dysfagie, nasolalie... až myastenická dechová krise)

                - žvýkací svaly

                - pelvifemorální forma:        pletenec pánevní

- paraneoplastický myastenický sy - plicní TU

6. Myopatický sy

- primární postižení vláken svalů

- čisté motorické paresy

- značné atrofie    Þ           pseudohypertrofie (vazivová přestavba)       Þ           kontraktury

- progresivní horšení v čase

- žádné poruchy čití

- výbavnost reflexů - dle stupně atrofie

- prevalence:         - pletenec pažní a pánevní

                               - antigravitační svaly a vzpřivoače trupu       Þ           1) myopatický šplh

                                                                                                              Þ           2) kachní chůze

                                                                                                              Þ           3) hyperlordosa

7. Myotonický sy

- porucha dekontrakce

- úprava po rozcvičení        - naopak čím delší klid, tím větší myotonická reakce

- prevalence:         - thenar, předloktí, flexory, jazyk, mimické a žvýkací a oční svaly

                               - nepostiženy dýchací a polykací svaly

- zvýšená idiomuskulární dráždivost               Þ           myotonický val

- EMG: myotonické krupobití (salvy vysokofrekv. potenciálů s dekrescendem amplitudy)

 

- některé formy:    - sdružené se svalovou atrofií

- dystrofické formy:            - astenický habitus, atrofie svalové,  sexuální dysfunkce, mentální retardace

8. Myoplegický sy

- funkční lése svalového vlákna       (iontová dysbalance, insulin, glukosa, noradrenalin, po námaze, ve spánku)

- přechodná svalová obrna               Þ           přechodná ztáta výkonosti a kontrakce

- hypo-(a)reflexie

- žádné poruchy čití

- žádné fascikulace a fibrilace

9. Polymyositický (a myositický) sy

- slabost a bolestivost svalová

- periody remisí a exacerbací

- progrese svalové slabosti

- otok svalu

- predilekce:          - pletencové svalstvo, bulbární svaly

- často v kombinaci s kožním postižením        - dermatomyositický sy

- žádné postižení neuronu

 

 

 


míšní syndromy

Vertebromedulární topografie

Obratel

Míšní segment

zásobení končetin

 

periferní

lése

dermatom

n. phrenicus,

n. pudendalis

C1

C1

 

 

 

 

 

C2

C2

 

 

 

 

 

C3

C3

 

 

 

 

n. phrenicus

C3-4

C4

 

 

 

 

n. phrenicus

C4-5

C5

krční intumescence

 

 

není

n. phrenicus

C5

C6

krční intumescence

 

 

na

 

C6

C7

krční intumescence

 

 

hrudníku

 

C6-7

C8

krční intumescence

 

 

-„-

 

C7-Th1

Th1

krční intumescence

 

 

-„-

 

Th1-2

Th2

krční intumescence

 

 

 

 

Th2

Th3

 

 

 

axila

 

Th3

Th4

 

 

 

bradavky

 

Th3-4

Th5

 

 

 

 

 

Th4-5

Th6